Grundskola F-9

Om grundskolan

Björkö Friskola ligger naturskönt utanför Ljungsbro. Det är en F-9 skola med Waldorfinriktning. Vi låter teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverka i undervisningen. Vi följer Lgr-11 och har samma kunskapskrav som övriga skolor.

Skolmiljö

Skolan ligger vackert vid en ekbacke med utsikt över sjön Roxen. Sedan skolan började byggas 1994 har tre skolhus, ett låg-, ett mellan-, och ett högstadiehus uppförts. Ett gammalt skolhus Djupsjöhult har flyttats till området och inrymmer lokaler för förskoleklass och fritids. Skolområdets största hus Kulturarenan inrymmer en idrottshall, musiksal och specialsalar för slöjd. Under 2016 byggdes en ny matsal med ett modernt kök. Även hemkunskapssalar och kontorsrum finns i den nya byggnaden. Alla skolans hus ligger vackert placerade runt bäcken som rinner genom skolgården. Gräsplaner, asfaltplan och stora lekytor finns för elever i alla åldrar. Husen är målade i vacker lasyrfärg. Inomhus syns omsorgen av materialval och färg. Klassrummen har stor rymd och är målade i olika färger alltefter elevernas ålder. Det ger ett lugnt intryck och eleverna får god arbetsro i klassrummen. Skolan har en egen panncentral som värmer husen med biobränsle. Värmen fördelas med ett loklat fjärrvärmenät och skolans vatten renas i biologiskt i dammar. Läs mer.

Organisation

Rektor är tillsatt av skolans styrelse. Rektor har huvudansvaret för verksamheten. Grundskolan är indelad i olika stadier. Låg-, mellan, och högstadiet som har varsin stadieordförande som leder stadiemötena. Förskoleklass och fritids är en del av skolan. Nicklas Fredriksson är fritidsansvarig och sköter schema och kontakter med kommun och föräldrar. Fritids har egna planeringstillfällen där biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet deltar. Beredningsgrupp – Stadieordförande för varje stadium och förskoleklass/fritids deltar i skolans beredningsgrupp. Rektor leder mötena som behandlar frågor från stadierna.