Pedagogik på Grundskolan

Vi följer Lgr-11 grundskolans läroplan och har samma kunskapskrav som övriga skolor. Vi låter oss inspireras av Waldorfskolornas läroplan. Waldorfpedagogiken bygger på en strävan att anpassa undervisningen till det växande barnets behov. Vi låter teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverka i undervisningen. Att lära sig med alla sinnen både teoretiskt, praktiskt och estetiskt ger en bredare och mer fördjupad kunskap. Respekten för natur och miljö märks i de naturvetenskapliga ämnena som har en framträdande roll i skolan under alla årskurser. Berättelser, sagor. myter och historiska händelser är en del av det berättelsestoff som eleverna får ta del av redan från förskoleklassen.

Värdegrund

Skolan skall i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska och ansvarskännande människor. Waldorfskolan vill utveckla hela människan. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart teoretisk inlärning.